6 ข้อเท็จจริงที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน

dyk-mid-mark

หลายๆ คนยังมีความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมคอคคัส ลองคลิกที่รูปเพื่อดูว่าโรคนี้มีอะไรที่คุณควรให้ความสนใจบ้าง

หากคุณอายุ 65 ปีที่มีสุขภาพแข็งแรงก็ยังเสี่ยงต่อโรคปอดอักเสบจากนิวโมคอคคัสนะ1

MYTHS

หากคุณเป็นผู้สูงอายุที่ดูแลตนเองให้มีสุขภาพแข็ง แรง ไม่
มีโรคประจำตัว คุณจะไม่เสี่ยง

หากคุณเป็นผู้สูงอายุที่ดูแลตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่
มีโรคประจำตัว คุณจะไม่เสี่ยง

หากคุณเป็นผู้สูงอายุที่ดูแลตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรง 
 ไม่มีโรคประจำตัว คุณจะไม่เสี่ยง

 
FACTS
 

อายุเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคปอดอักเสบ
ยิ่งอายุมาก
ยิ่งเสี่ยง โดยผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป

มีโอกาสเป็นปอดอักเสบ
สูงถึง 4.8 เท่า

 เมื่อเทียบกับวัยทำงาน (อายุ 18-49 ปี)1

ซึ่งวัคซีนปอดอักเสบเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำคัญ

ในการป้องกันที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ2

 
อ่านเพิ่มเติม

เชื้อนิวโมคอคคัสเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปอดอักเสบในผู้ใหญ่3และมีโอกาสติดเชื้อในกระแสเลือด4

MYTHS

เชื้อนิวโมคอคคัสเป็นเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคปอดอักเสบและติดเชื้อในกระแสเลือดในเด็กเท่านั้น

 
FACTS
 

ทั้งเด็กเล็ก5 ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว จัดเป็นกลุ่มเสี่ยง

ต่อโรคปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมคอคคัสทั้งนั้น6

และพบว่า 1 ใน 5
ของผู้สูงอายุที่เป็นปอดอักเสบ
จาก
เชื้อนิวโมคอคคัสมีการติดเชื้อ
ในกระแสเลือด
ร่วมด้วย4  
จึงไม่แปลกใจเลยที่เชื้อนิวโมคอคคัสเป็น
สาเหตุสำคัญ
ที่ทำให้ผู้สูงอายุเสียชีวิตทั่วโลก
4

 
อ่านเพิ่มเติม

โรคปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมคอคคัสไม่เหมือนไข้หวัดทั่วไป

MYTHS

หากติดเชื้อนิวโมคอคคัส เราก็แค่รักษาตนเองอยู่ที่บ้าน
เหมือนไข้หวัดทั่วไป พักผ่อนเยอะๆ
2-3 วันก็หาย

 
FACTS
 

โรคปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมคอคคัส อาจไม่สามารถ
รักษาด้วย
ตนเองที่บ้านเหมือน
ไข้หวัดทั่วไปได้
เป็นโรคที่มีความรุนแรง
จำ
เป็น
ต้องได้รับยาปฏิชีวนะ
บางรายมีภาวะติดเชื้อ
ในกระแสเลือด4 ผู้
ป่วยมักต้อง
นอนรักษาตัวใน
โรงพยาบาลนานเป็นสัปดาห์
อาจ
ต้องใช้เครื่อง
ช่วยหายใจ หรือนอนในห้อง ICU7

โรคปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมคอคคัส อาจไม่สามารถ
รักษาด้วย
ตนเองที่บ้านเหมือน
ไข้หวัดทั่วไปได้
เป็นโรคที่มีความรุนแรง

จำเป็น
ต้องได้รับยาปฏิชีวนะ
บางรายมีภาวะติดเชื้อ
ในกระแส
เลือด4 ผู้ป่วยมักต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลนานเป็น
สัปดาห์ อาจต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ หรือนอนในห้อง ICU7

โรคปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมคอคคัส อาจไม่สามารถ
รักษาด้วย
ตนเองที่บ้านเหมือน
ไข้หวัดทั่วไปได้
เป็นโรคที่มีความรุนแรง
จำ
เป็น
ต้องได้รับยาปฏิชีวนะ
บางรายมีภาวะติดเชื้อ
ในกระแสเลือด4 ผู้
ป่วยมักต้อง
นอนรักษาตัวใน
โรงพยาบาลนานเป็นสัปดาห์
อาจ
ต้องใช้เครื่อง
ช่วยหายใจ หรือนอนในห้อง ICU7

 
อ่านเพิ่มเติม

เชื้อนิวโมคอคคัสอาจอาศัยอยู่ใน
โพรงจมูก
และลำคอของเราอยู่แล้ว
โดยที่เราไม่รู้ตัว8

MYTHS

เชื้อนิวโมคอคคัส เหมือนเชื้อโรคทางเดินหายใจทั่วไป
เราจะเป็น
โรคได้ผ่านการสัมผัสละอองการไอ
และจาม
ของผู้ป่วยเท่านั้น

 
FACTS
 

มากถึง 30% ของผู้ใหญ่ที่สุขภาพดี มีเชื้อนิวโมคอคคัส

อาศัยอยู่ในโพรงจมูกและลำคอ
อยู่แล้วโดยที่ไม่ได้
ก่อโรค
แต่เมื่อใดก็ตาม
ที่ร่างกายอ่อนแอ หรือมีการ
ติดเชื้อไวรัส

 เชื้อนิวโมคอคคัสก็จะสามารถลุกลาม
ไปส่วนต่างๆ ของร่าง
กาย
ทำให้เกิดปอดอักเสบ

ติดเชื้อในกระแสเลือด หรือเยื่อหุ้ม
สมองอักเสบได้9

ซึ่งการฉีดวัคซีนปอดอักเสบชนิดคอนจูเกต
จะช่วย

ลดปริมาณเชื้อนิวโมคอคคัสในจมูกและลำคอลงได้10

มากถึง 30% ของผู้ใหญ่ที่สุขภาพดี มีเชื้อนิวโมคอคคัส

อาศัยอยู่ในโพรงจมูกและลำคอ
อยู่แล้วโดยที่ไม่ได้
ก่อโรค
8   
แต่เมื่อใดก็ตาม
ที่ร่างกายอ่อนแอ หรือมีการ
ติดเชื้อไวรัส

 เชื้อนิวโมคอคคัสก็จะสามารถลุกลาม
ไปส่วนต่างๆ ของ
ร่างกาย
ทำให้เกิดปอดอักเสบ

ติดเชื้อในกระแสเลือด หรือเยื่อหุ้ม
สมองอักเสบได้9

ซึ่งการฉีดวัคซีนปอดอักเสบชนิดคอนจูเกต
จะช่วย

ลดปริมาณเชื้อนิวโมคอคคัสในจมูกและลำคอลงได้10

มากถึง 30% ของผู้ใหญ่ที่สุขภาพดี มีเชื้อนิวโมคอคคัส

อาศัยอยู่ในโพรงจมูกและลำคอ
อยู่แล้วโดยที่ไม่ได้
ก่อโรค
8   แต่เมื่อใดก็ตาม
ที่ร่างกายอ่อนแอ หรือมีการ
ติดเชื้อไวรัส

 เชื้อนิวโมคอคคัสก็จะสามารถลุกลาม
ไปส่วนต่างๆ ของร่าง
กาย
ทำให้เกิดปอดอักเสบ

ติดเชื้อในกระแสเลือด หรือเยื่อหุ้ม
สมองอักเสบได้9

ซึ่งการฉีดวัคซีนปอดอักเสบชนิดคอนจูเกต
จะช่วย

ลดปริมาณเชื้อนิวโมคอคคัสในจมูกและลำคอลงได้10

 
อ่านเพิ่มเติม

COVID-19 อาจทำให้เกิดปอดอักเสบและ
เสียชีวิต เชื้อนิวโมคอคคัสก็เช่นกัน11, 12

นอกจากนี้เชื้อนิวโมคอคคัสยังสามารถ

ติดเชื้อ
ร่วมกับ COVID-19

และไข้หวัดใหญ่ได้ด้วย13, 14

MYTHS

โรคปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมคอคคัสมีอาการไม่รุนแรง

พบไม่บ่อย ไม่สามารถทำให้เสียชีวิตได้

 
FACTS
 

โรคปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมคอคคัส
พบบ่อยในเด็กเล็ก5
ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว6

เป็นโรคที่รุนแรง จำเป็นต้องได้
รับการรักษาตัว

ในโรงพยาบาลโดยเฉลี่ย 12 วัน ผู้ป่วยบางราย
อาจ
ต้อง
ใช้เครื่องช่วยหายใจ หรือพักฟื้นในห้อง ICU

มากถึง
10 วัน7 เป็นโรคที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง
23%
หากมีการ
ติดเชื้อในกระแสเลือดร่วมด้วย9  

เชื้อนิวโมคอคคัสมีโอกาสติด
เชื้อร่วมกับ
เชื้อไวรัส
อย่าง COVID-19 และไข้หวัดใหญ่ได้

ทำให้ผู้ป่วย
มีอาการรุนแรง และอัตรา
การเสียชีวิตสูงขึ้น13, 14, 16

 
อ่านเพิ่มเติม

วัคซีนปอดอักเสบ บางคนเรียกวัคซีนป้องกันการติดเชื้อในกระแสเลือด

หรือวัคซีน IPD

วัคซีนปอดอักเสบ บางคนเรียกวัคซีน ป้องกันการติดเชื้อในกระแสเลือด หรือวัคซีน IPD

วัคซีนปอดอักเสบ บางคนเรียกวัคซีน
ป้องกันการติดเชื้อในกระแสเลือด
หรือวัคซีน IPD

MYTHS

วัคซีนปอดอักเสบสามารถป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อโรคทุกชนิด

 
FACTS
 

วัคซีนปอดอักเสบ หรือเป็นที่รู้จักในนาม วัคซีนป้องกัน

การติดเชื้อในกระแสเลือด หรือบางคนอาจ
เรียกวัคซีน
IPD
ซึ่งย่อมาจาก Invasive
Pneumococcal Disease
ซึ่งหมายถึง
การติดเชื้อ
นิวโมคอคคัสชนิดลุกลาม
วัคซีนปอดอักเสบ

สามารถป้องกันการติดเชื้อ
นิวโมคอคคัส
ตามสายพันธุ์
ที่อยู่ในวัคซีนเท่านั้น

 
อ่านเพิ่มเติม

Reference
1. Shea KM et al. Open Forum Infectious Disease. 2014;1(1):1-9. 2. WHO(European Region).
Guidance on routine immunization services during
COVID-19 pandemic in the WHO European
Region, 2020.
3. Elena P et al. Lancet. 2015; 386: 1097-108. 4. Ruiz LA et al. J Gerontol A Biol Sci
Med
Sci. 2014; 69(8):1018–1024. 5. WHO. Pneumonia. Accessed 30 November 2021. https://
www.who.int/news-
room/fact-sheets/detail/pneumonia 6.
CDC.Pneumococcal Disease. Accessed
30 November 2021. https://www.cdc.gov/pneumococcal/about/risk-transmission.html
7. Ostermann H, et
al. BMC Pulm
Med. 2014;14:36 8. Rudd JM et al. J Infect Pulm Dis. 2016;2(2)
9. Weiser JN et al. Nat Rev Microbiol. 2018;16(6):355-367 10. ตำรา
วัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี
2562. กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน กรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 11. WHO. Coronavirus disease
(COVID-19).
2020. Accessed 30 November 2021. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-
coronavirus-2019/question-and-
answers-hub/q-a-detail/
coronavirus-disease-covid-19 12. CDC.
Pneumococcal Disease. Accessed 30 November 2021. https://www.cdc.gov/pneumococcal/about/

symptoms-complications.html 13.
Zhu X, et al. Virus Res. 2020;285:198005 14. Klein et al. Influenza
and Other Respiratory Viruses. 2016; 10(5):
394–403. 15. Rhodes J et al. PLoS One 2013;8(6):e66038

16. Chowdhury ZA et al. Clin Infect Dis. 2021;72(5):e65-e75.