'' ''

ความร้ายแรง
ของโรคปอดอักเสบ
จากเชื้อนิวโมคอคคัส

ความร้ายแรงของโรคปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมคอคคัส

ความร้ายแรงของโรคปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมคอคคัส

''

สามารถติดต่อผ่านทาง
ละอองไอและจาม

สามารถติดต่อผ่านทางละอองไอและจาม

สามารถติดต่อ
ผ่านทางละอองไอ
และจาม

''

อาจมีอาการคล้าย COVID-19
คือ ไข้ ไอ หอบ หายใจลำบาก2

อาจมีอาการคล้าย COVID-19 
คือ ไข้ ไอ หอบ หายใจลำบาก2

อาจมีอาการคล้าย
COVID-19 คือ ไข้ ไอ
หอบ หายใจลำบาก2

''

อาจทำให้ติดเชื้อในกระแสเลือด2

อาจทำให้ติดเชื้อในกระแสเลือด2

อาจทำให้ติดเชื้อ
ในกระแสเลือด2

''

มีโอกาสติดเชื้อร่วมกับ COVID-193

มีโอกาสติดเชื้อร่วมกับ COVID-193

มีโอกาสติดเชื้อ
ร่วมกับ COVID-193

คุณเสี่ยง..แค่ไหน?

“อายุ” และ “โรคประจำตัว” เป็น 2 ปัจจัยสำคัญที่ทำให้คุณมีความเสี่ยง
ต่อโรคปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมคอคคัสมากขึ้น4

“อายุ” และ “โรคประจำตัว” เป็น 2 ปัจจัยสำคัญ
ที่ทำให้คุณมีความเสี่ยงต่อโรคปอดอักเสบ
จากเชื้อนิวโมคอคคัสมากขึ้น4

“อายุ” และ “โรคประจำตัว” เป็น 2 ปัจจัยสำคัญที่ทำให้คุณมีความเสี่ยงต่อโรคปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมคอคคัสมากขึ้น4

ยิ่งอายุมาก ยิ่งเสี่ยง4
ยิ่งมีโรคประจำตัวมาก ยิ่งเสี่ยง4

ยิ่งอายุมาก ยิ่งเสี่ยง4
ยิ่งมีโรคประจำตัวมาก ยิ่งเสี่ยง4

ยิ่งอายุมาก ยิ่งเสี่ยง4
ยิ่งมีโรคประจำตัวมาก ยิ่งเสี่ยง4

หากคุณอายุ 50 ปีขึ้นไป หรือมีโรคประจำตัว
 มาลองประเมินความเสี่ยงของคุณ ง่ายๆ เพียง 2 ขั้นตอน

หากคุณอายุ 50 ปีขึ้นไป หรือมีโรคประจำตัว
 มาลองประเมินความเสี่ยงของคุณ ง่ายๆ เพียง 2 ขั้นตอน

หากคุณอายุ 50 ปีขึ้นไป หรือมีโรคประจำตัว
 มาลองประเมินความเสี่ยงของคุณ
ง่ายๆ เพียง 2 ขั้นตอน

การป้องกัน

วัคซีนป้องกันปอดอักเสบเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำคัญ

ที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ5

วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ

เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำคัญ

ที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ5

วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ

เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำคัญ

ที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ5

โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

Reference
1. Rudd JM et al. J Infect Pulm Dis. 2016;2(2) 2. CDC. Pneumococcal Disease. Access 6 Nov 2021. https://www.cdc.gov/pneumococcal/about/symptoms-complications.html 3. Zhu X, et al. Virus Res. 2020;285:198005 4. Shea KM et al. Open Forum Infectious Disease. 2014;1(1):1-9. 5. WHO(European Region). Guidance on routine immunization services during COVID-19 pandemic in the WHO European Region, 2020.

Reference

1. Rudd JM et al. J Infect Pulm Dis. 2016;2(2) 2. CDC. Pneumococcal Disease. Access 6 Nov 2021. https://www.cdc.gov/pneumococcal/about/
symptoms-complications.html 3. Zhu X, et al. Virus Res. 2020;285:198005 4. Shea KM et al. Open Forum Infectious Disease. 2014;1(1):1-9. 5.
WHO(European Region). Guidance on routine immunization services during COVID-19 pandemic in the WHO European Region, 2020.

 

Reference

1. Rudd JM et al. J Infect Pulm Dis. 2016;2(2) 2. CDC. Pneumococcal Disease. Access 6 Nov 2021.
https://www.cdc.gov/pneumococcal/about/symptoms-complications.html 3. Zhu X, et al. Virus Res.
2020;285:198005 4. Shea KM et al. Open Forum Infectious Disease. 2014;1(1):1-9. 5. WHO (European
Region). Guidance on routine immunization services during COVID-19 pandemic in the WHO
​​​​​​European Region, 2020.