1

เสี่ยงด้วยอายุ

เพราะยิ่งอายุมากขึ้น ระบบภูมิคุ้มกันย่อมเสื่อมลง

ตามธรรมชาติ นั่นยิ่งทำให้การต่อสู้กับโรคปอดอักเสบ

เป็นเรื่องยากกว่าเดิม

เพราะยิ่งอายุมากขึ้น ระบบภูมิคุ้มกันย่อมเสื่อมลงตามธรรมชาติ

นั่นยิ่งทำให้การต่อสู้กับโรคปอดอักเสบเป็นเรื่องยากกว่าเดิม

2

เสี่ยงด้วยโรคประจำตัว

โรคประจำตัวเป็นอีกปัจจัยท่ี่เพิ่มความเสี่ยง

ในการเป็นโรคปอดอักเสบ

ถึงแม้ว่าคุณอายุยังน้อย หากคุณมีโรคประจำตัว

โรคประจำตัวเป็นอีกปัจจัยท่ี่เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคปอดอักเสบ

ถึงแม้ว่าคุณอายุยังน้อย หากคุณมีโรคประจำตัว

ก็เสี่ยงต่อโรคปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมคอคคัสได้1

1 Shea KM, et al. Rates of Pneumococcal Disease in Adults with Chronic Medical Conditions. Open
Forum Infectious Disease. 2014;1(1):1-9.