มารู้จักโรคปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมคอคคัสให้มากขึ้น

มารู้จักโรคปอดอักเสบ
จากเชื้อนิวโมคอคคัสให้มากขึ้น

มารู้จักโรคปอดอักเสบ
จากเชื้อนิวโมคอคคัสให้มากขึ้น

 • ข้อมูลทั่วไป
 • สาเหตุการเกิดโรค
 • อาการของโรค
 • ความรุนแรง
ข้อมูลทั่วไป

COVID-19

อาจทำให้เกิดปอดอักเสบรุนแรง เชื้อนิวโมคอคคัสก็เช่นกัน2, 3

 • โรคปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมคอคคัส และ COVID-19 มีลักษณะ
  บางประการที่คล้ายกัน

  โรคปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมคอคคัส และ 
  COVID-19 มีลักษณะบางประการ
  ที่คล้ายกัน

  โรคปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมคอคคัส
  และ COVID-19 มีลักษณะบางประการ
  ที่คล้ายกัน

เป็นโรคติดต่อที่แพร่เชื้อ
ทางเดียวกัน

เป็นโรคติดต่อที่แพร่เชื้อ
ทางเดียวกัน

เป็นโรคติดต่อที่แพร่เชื้อ
ทางเดียวกัน

คือ ผ่านการไอ และจาม

คือ ผ่านการไอ และจาม

คือ ผ่านการไอ และจาม

มีอาการคล้ายคลึงกัน

มีอาการคล้ายคลึงกัน

มีอาการคล้ายคลึงกัน

ไข้สูง, ไอ, หอบ, หายใจลำบาก,
หนาวสั่น2, 3

ไข้สูง, ไอ, หอบ, หายใจลำบาก,
หนาวสั่น2, 3

ไข้สูง, ไอ, หอบ, หายใจลำบาก,
หนาวสั่น2, 3

มีกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการ
ติดเชื้อเป็นกลุ่มเดียวกัน

มีกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ
เป็นกลุ่มเดียวกัน

มีกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ
เป็นกลุ่มเดียวกัน

คือ กลุ่มผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีโรคประจำตัว
เช่น โรคหัวใจ โรคปอด โรคเบาหวาน
โรคมะเร็ง3, 4

คือ กลุ่มผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีโรค
ประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคปอด
โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง3, 4

คือ กลุ่มผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีโรค
ประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคปอด
โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง3, 4

โรคปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมคอคคัส อาจไม่สามารถรักษาตัวที่บ้านเหมือนไข้หวัดทั่วไปได้
เป็นโรคที่มีความรุนแรง บางรายมีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดร่วมด้วย5

โรคปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมคอคคัส อาจไม่
สามารถรักษาตัวที่บ้านเหมือนไข้หวัดทั่วไปได้ เป็น
โรคที่มีความรุนแรง บางรายมีภาวะติดเชื้อในกระแส
เลือดร่วมด้วย5

โรคปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมคอคคัส อาจไม่
สามารถรักษาตัวที่บ้านเหมือนไข้หวัดทั่วไปได้ เป็น
โรคที่มีความรุนแรง บางรายมีภาวะติดเชื้อในกระแส
เลือดร่วมด้วย5

สาเหตุการเกิดโรค
 • เชื้อ Streptococcus Pneumoniae หรือเรียกสั้นๆว่า เชื้อ นิวโมคอคคัส

  เชื้อ Streptococcus Pneumoniae
  หรือเรียกสั้นๆว่า เชื้อ นิวโมคอคคัส

  เชื้อ Streptococcus Pneumoniae หรือเรียกสั้นๆว่า เชื้อนิวโมคอคคัส

  เป็นเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุสำคัญของโรคปอดอักเสบในผู้ใหญ่6

  เป็นเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุสำคัญของโรคปอดอักเสบ
  ในผู้ใหญ่6

  เป็นเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุสำคัญของโรคปอดอักเสบในผู้ใหญ่6

 • เชื้อนิวโมคอคคัส อาจอาศัยอยู่ในโพรงจมูกและลำคอของเราอยู่แล้ว

  เชื้อนิวโมคอคคัส อาจอาศัยอยู่ในโพรง
  จมูกและลำคอของเราอยู่แล้ว

  เชื้อนิวโมคอคคัส อาจอาศัยอยู่ในโพรงจมูกและลำคอของเราอยู่แล้ว

  โดยที่ไม่ก่อโรคแต่เมื่อใดที่ร่างกายอ่อนแอหรือมีการติดเชื้อไวรัส เชื้อนิวโมคอคคัสนี้จะสามารถ
  ลุกลามไปส่วนต่างๆของร่างกาย นอกจากจะทำให้เกิดปอดอักเสบแล้ว ยังทำให้ติดเชื้อในกระแสเลือด
  และเยื่อหุ้มสมองอักเสบได้ด้วย7

  โดยที่ไม่ก่อโรคแต่เมื่อใดที่ร่างกายอ่อนแอหรือมีการ
  ติดเชื้อไวรัส เชื้อนิวโมคอคคัสนี้จะสามารถลุกลามไป
  ส่วนต่างๆของร่างกาย นอกจากจะทำให้เกิดปอดอักเสบ
  แล้ว ยังทำให้ติดเชื้อในกระแสเลือด และเยื่อหุ้มสมอง
  อักเสบได้ด้วย7

  โดยที่ไม่ก่อโรคแต่เมื่อใดที่ร่างกายอ่อนแอหรือมี
  การติดเชื้อไวรัส เชื้อนิวโมคอคคัสนี้จะสามารถ
  ลุกลามไปส่วนต่างๆของร่างกาย นอกจากจะทำให้
  เกิดปอดอักเสบแล้ว ยังทำให้ติดเชื้อในกระแสเลือด
  และเยื่อหุ้มสมองอักเสบได้ด้วย7

 • เชื้อชนิดนี้สามารถแพร่กระจายจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งได้

  เชื้อชนิดนี้สามารถแพร่กระจายจาก
  คนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งได้

  เชื้อชนิดนี้สามารถแพร่กระจายจาก
  คนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งได้

  ผ่านการไอหรือจามของผู้ป่วย

อาการของโรค
 • โรคปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมคอคคัส มีอาการคล้าย COVID-192,3

  โรคปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมคอคคัส
  มีอาการคล้าย COVID-192,3

  โรคปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมคอคคัส
  มีอาการคล้าย COVID-192,3

  เช่น ไข้สูง ไอ หอบ หายใจลำบาก หนาวสั่น หากต้องการทราบว่าเป็นโรคอะไร ควรได้รับการตรวจ วินิจฉัยจากแพทย์เพิ่มเติม

  เช่น ไข้สูง ไอ หอบ หายใจลำบาก หนาวสั่น หากต้องการ
  ทราบว่าเป็นโรคอะไร ควรได้รับการตรวจวินิจฉัยจาก
  แพทย์เพิ่มเติม

  เช่น ไข้สูง ไอ หอบ หายใจลำบาก หนาวสั่น หากต้องการทราบว่าเป็นโรคอะไร ควรได้รับการตรวจ วินิจฉัยจากแพทย์เพิ่มเติม

อาการของโรคปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมคอคคัส

อาการของโรคปอดอักเสบ
จากเชื้อนิวโมคอคคัส

อาการของโรคปอดอักเสบ
จากเชื้อนิวโมคอคคัส

ไข้สูง หนาวสั่น

ไข้สูง หนาวสั่น

ไอมีเสมหะ

ไอมีเสมหะ

''

เจ็บหน้าอก

หอบ และ หายใจลำบาก

หอบ และ
หายใจลำบาก

ความรุนแรง
 • โรคปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมคอคคัส เป็นโรคที่อาจมีความรุนแรง
  บางรายมีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดร่วมด้วย5

  โรคปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมคอคคัส เป็น
  โรคที่อาจมีความรุนแรง บางรายมีภาวะ
  ติดเชื้อในกระแสเลือดร่วมด้วย5

  โรคปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมคอคคัส เป็นโรคที่อาจมีความรุนแรง บางราย
  มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดร่วมด้วย5

โรคนี้ไม่สามารถรักษาตัวที่
บ้านเหมือนไข้หวัดทั่วไปได้

จำเป็นต้องรักษาใน
โรงพยาบาลนานเป็นสัปดาห์

จำเป็นต้องรักษาใน
โรงพยาบาลนานเป็นสัปดาห์

จำเป็นต้องรักษาใน
โรงพยาบาลนานเป็นสัปดาห์

(โดยเฉลี่ย 12 วัน)8

อาจต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
หรือนอนในห้อง ICU8

ผู้ป่วยมีอัตราการเสียชีวิต
สูงได้ถึง 23%

หากมีการติดเชื้อในกระแสเลือด
ร่วมด้วย9

หากมีการติดเชื้อในกระแสเลือด
ร่วมด้วย9

หากมีการติดเชื้อในกระแสเลือดร่วมด้วย9

เชื้อนิวโมคอคคัส

มีโอกาสติดเชื้อร่วมกับเชื้อ COVID-19 ได้10

มีโอกาสติดเชื้อร่วมกับเชื้อ
COVID-19 ได้10

มีโอกาสติดเชื้อร่วมกับเชื้อ COVID-19 ได้10

ซึ่งหากติดเชื้อร่วมกันแล้วจะยิ่งทำให้ผู้ป่วย
มีอัตราการเสียชีวิตสูงขึ้น11

Reference
1. Rudd JM et al. J Infect Pulm Dis. 2016;2(2)  2. CDC. Pneumococcal Disease. Accessed 15 Nov 2021. https://www.cdc.gov/pneumococcal/about/symptoms-complications.html  3. WHO. Coronavirus disease (COVID-19). 2020. Accessed 15 Nov 2021. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19  4. CDC. Pneumococcal Disease. Access 15 Nov 2021. https://www.cdc.gov/pneumococcal/about/risk-transmission.html 5. Ruiz LA et al. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2014; 69(8):1018–1024.  6. Elena P et al. Lancet. 2015; 386: 1097-108. 7. Weiser JN et al. Nat Rev Microbiol. 2018;16(6):355-367. 8. Ostermann H, et al. BMC Pulm Med. 2014;14:36  9. Rhodes J et al. PLoS One 2013;8(6):e66038  10. Zhu X, et al. Virus Res. 2020;285:198005 11. Chowdhury ZA et al. Clin Infect Dis. 2021;72(5):e65-e75. 

Reference

1. Rudd JM et al. J Infect Pulm Dis. 2016;2(2)  2. CDC. Pneumococcal Disease. Accessed 15 Nov 2021. https://www.cdc.gov/pneumococcal/about/
symptoms-complications.html  3. WHO. Coronavirus disease (COVID-19). 2020. Accessed 15 Nov 2021. https://www.who.int/emergencies/
diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19  4. CDC. Pneumococcal Disease. Access
15 Nov 2021. https://www.cdc.gov/pneumococcal/about/risk-transmission.html 5. Ruiz LA et al. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2014; 69(8):1018–
1024.  6. Elena P et al. Lancet. 2015; 386: 1097-108. 7. Weiser JN et al. Nat Rev Microbiol. 2018;16(6):355-367. 8. Ostermann H, et al. BMC Pulm
Med. 2014;14:36  9. Rhodes J et al. PLoS One 2013;8(6):e66038  10. Zhu X, et al. Virus Res. 2020;285:198005 11. Chowdhury ZA et al. Clin Infect
Dis. 2021;72(5):e65-e75. 

 

Reference

1. Rudd JM et al. J Infect Pulm Dis. 2016;2(2)  2. CDC. Pneumococcal Disease. Accessed 15 Nov
2021. https://www.cdc.gov/pneumococcal/about/symptoms-complications.html  3. WHO.
Coronavirus disease (COVID-19). 2020. Accessed 15 Nov 2021. https://www.who.int/emergencies/
diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid
-19  4. CDC. Pneumococcal Disease. Access 15 Nov 2021. https://www.cdc.gov/pneumococcal/
about/risk-transmission.html 5. Ruiz LA et al. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2014; 69(8):1018–1024.
 6. Elena P et al. Lancet. 2015; 386: 1097-108. 7. Weiser JN et al. Nat Rev Microbiol. 2018;16(6):355-
367. 8. Ostermann H, et al. BMC Pulm Med. 2014;14:36  9. Rhodes J et al. PLoS One 2013;8(6)
:e66038  10. Zhu X, et al. Virus Res. 2020;285:198005 11. Chowdhury ZA et al. Clin Infect Dis. 2021
;72(5):e65-e75.